Nesenta Oy
Innovativ Resursering

Företag - Om Nesenta

Nesenta producerar kontaktcentertjänster samt uppföljningstjänster för kundservice och sälj. Innovativ datahantering, en stor resurskapacitet samt hög branschkunskap skapar förutsättningar för en fungerande utläggning av er kundservice.

 

Nesenta_toimisto2017_4Q9A0058.JPG

NESENTA

Optimal kompetens vid rätt tid


 
viiva_sininen.png

Om nesenta

Nesenta producerar kontaktcentertjänster samt uppföljningstjänster för kundservice och sälj. Innovativ datahantering, en stor resurskapacitet samt hög branschkunskap skapar förutsättningar för en fungerande utläggning av er kundservice.

Nesenta grundades år 2002 efter ett stort marknadsstrategiskt undersökningsarbete som utfördes med Sitra. Från detta startades uppbyggandet av innovativ tjänstefabrik med utgångstanken att optimalt utnyttja teknik i kombination med platsoberoende kompetens och arbetsutförande.

innovativ resursering

Vårt huvudtema är Innovativ Resursering. Vi förenar kompetens, arbete och teknik. Vi arbetar tredimensionellt inom kundservice: kontaktcenterverksamhet, mätning av sälj och kundservice samt resursutveckling. Vår tjänsteproduktion är alltid uppföljbar i realtid.

En stark förankring i vårs kunds värde- och produktvärld är grunden för en fungerande out sourcing. Detta leder till lägre och rörliga kostnader samtidigt som kundhanteringen blir effektivare och servicegraden stiger.

Vårt mål är alltid win-win -baserat och långsiktigt.
Nesenta_yhteyskeskuspalvelut.jpg

Nesenta utgår från arbetsutförande där den bästa kompetensen finns. Tjänstebehovet är störst i tillväxtcentrum men tjänsteproduktionen kan ske även utanför dessa. Vi förenar kunskap med kostnadseffektivitet. Vår tillväxt bygger på detta samhällsansvar.

Vår verksamhet är genomskinlig. Vi skräddarsyr uppföljningssystem till alla våra tjänster. Vår kund kan följa vår verksamhet i realtid. Systembyggnaden är snabb och kostnadseffektiv. Systemen svarar alltid mot stundens behov, men med framförhållning. Våra system är enkla att använda och med tydlig grafik.

viiva_sininen.png
 
viiva_sininen.png

Nesentas värden

Allting börjar från kunden. Vi bekantar oss med behoven och skräddarsyr tjänsterna efter det. Resurserna kopplas till produktionen och styrs centralt. Vår öppna uppföljningsmetodik gör det möjligt att följa tjänsteproduktionen i realtid, oberoende av plats. Vårt mål är alltid win-win -baserat och långsiktigt.

Samarbetet bygger på One-Stop-Shopping. Vi är alltid lättillgängliga och kan hjälpa på många olika tjänsteområden. Detta betyder snabb och rätlinjig kommunikation. Våra olika tjänstekoncept stöder varandra och kompetensen skall alltid utnyttjas optimalt. Redskapen byggs så att informationen kan utnyttjas oberoende av plats och tjänsteområde.

Optimal kompetens vid rätt tid. Konkret är nyttan av samarbetet både kostnadsrationalisering och bättre försäljning och kundservice. Samarbetet grundar sig alltid på att vi känner vår kund bra samt att vi kombinerar optimal kompetens med innovativ teknik. Alla arbeten utförs kundrelaterat och precis då när marknaden är aktiv.

Vi har byggt upp branschvis specialisering och vi säkerställer både kapacitet och kompetens genom fortgående analys och kompetensutveckling. Motivation och kompetens är grunden för goda resultat och ett långsiktigt samarbete.